Fastlandsforbindelsen

Vi sier nei til Vestfjordforbindelsen og mener vi må ha tillit til Statens vegvesen. Det er viktig at den nye fastlandsforbindelsen ikke forsinkes enda mer. Derfor må vi nå samle oss om en nord-syd-løsning.

Vi sier nei til Vestfjordforbindelsen og mener vi må ha tillit til Statens vegvesen. Det er viktig at den nye fastlandsforbindelsen ikke forsinkes enda mer. Derfor må vi nå samle oss om en nord-syd-løsning. For å holde fremdriften i arbeidet med fastlandsforbindelsen er det viktig å samle seg om et realistisk alternativ, nemlig en nord-syd-løsning

Næringslivet er bekymret fordi det ikke skjer noe og vi ser med uro på debatten som pågår i bl.a. Tønsbergs Blad og på Facebook, der argumentene er mange og sterke, men som ikke bidrar med noen fremdrift.

Så langt har Statens vegvesen varslet at de vil anbefale et endelig trasévalg før sommeren. Det er et øyeblikk næringslivet lokalt ser frem til med stor utålmodighet, snart 12 år etter at folkeavstemningen sommeren 2005 la fastlandsforbindelsen på is. Trasévalget er viktig for at vi skal lage den byen og regionen vi ønsker oss og for at båndlagte arealer kan frigjøres.  Vedtaket om trasé kommer trolig til høsten. Det er en prosess som må gjennomføres, men den tar lang tid. Og veivesenet møter også mye motstand og aggresjon. Dette er ikke det samlende prosjektet vår region trenger. Det er ingen tvil om at vi nå ikke har fokus på målet.

Konseptvalgutredningen munnet ut i at Statens vegvesen anbefalte en nord – syd løsning, noe regjeringen har sluttet seg til. Dette innebærer at veivesenet nå jobber med syv alternativer for en forbindelse fra Kolberg via Kaldnes til et endepunkt på Korten eller Jarlsberg Travbane. Vestfjordforbindelsen er lagt på is, noe mange, særlig på øyene, er kritiske til.

Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas (H) hadde et veldig godt resymé av saken i en kronikk i Tønsbergs Blad forleden, der han viste hvor enstemmig alle politiske aktører har vært om å gå for nord-syd-løsningen.  

En veiforbindelse over til Stokke ser vi ingen grunn til å diskutere videre lenger. Som et alternativ som ikke ble med i den videre utredningen, er det ikke realistisk å tro at den blir bygget. Hvis kommuner og fylkeskommuner nå i stedet skulle samle seg om den, vil det i praksis bety å rykke tilbake til start.

Vi må ha tillit til Statens vegvesen. De har gjennomført veiutbygginger landet rundt og i mange byer. Hvis vi vil ha en levende by og være med på den urbane veksten, er det viktig for Tønsbergregionen at vi finner en løsning som svarer til målsettingene vi satte oss da Bypakken ble startet opp.  Målsettinger og faktagrunnlag peker utvetydig på de syv alternativene for en nord-syd-løsning.

Flere på Nøtterøy og Tjøme opplever at kampen mellom Vestfjordforbindelsen og nord-syd-løsningen egentlig er en interessekonflikt mellom Tønsberg og øyene.  Det er ikke «vi» og «dem». Tønsberg er vår by. Mange på Nøtterøy sier at «vi betalte Frodeåstunnelen», men det er jo samtidig vi som har størst nytte av den. 

Også blant folk i næringslivet er det delte meninger om hvilke veiløsninger som er best, men vi ikke i tvil om at de taler på vegne av en stor majoritet av lokale næringsdrivende, og sier de har fått en rekke oppfordringer om å flagge næringslivets syn i veidebatten. Vi ser med bekymring på hva som kan skje hvis ikke Tønsberg snart får på plass nye veiløsninger med de mulighetene det gir for byutvikling i sentrum.