Høringsinnspill InterCity gjennom Vestfold

Næringsforeningene i Vestfold har skrevet svar på høringen med frist 12. april til Bane Nor. Her kan du lese våre meninger i sin helhet.

Høringsinnspill i forbindelse med planprogram Intercity Tønsberg – Larvik

Næringsforeningene i Vestfold Tønsberg, Sandefjord og Larvik, samt sentrumsorganisasjonen Tønsberg Sentrum, står samlet om dette innspill i felleskap – med støtte av næringsforeningene i Horten og Holmestrand (som ikke direkte berøres i denne sammenheng). Til sammen representerer vi mer enn 1200 bedrifter i området og 200 forretninger i Tønsberg Sentrum, og vi samarbeider tett i mange sammenhenger, om ulike og viktige saker for næringslivet.

Det er stor enighet blant næringsforeningene når det gjelder Intercity Tønsberg – Larvik;

Generelt ser vi på arbeidsmarkedet i vårt område som ett arbeidsmarked – og mener at det er viktig for næringslivet med en så god korrespondanse som mulig, mellom byene (så raskt som mulig). Helt konkret mener vi at Torp Sandefjord lufthavn har en stor betydning for både arbeidsmarkedet og regionens attraktivitet, så våre felles innspill og ønsker vil støtte opp under en videre utvikling av flyplassen som et viktig knutepunkt for hele regionen.

Bane NOR sitt mål om et pålitelig togtilbud med kort reisetid, høy frekvens og høy kapasitet er et viktig og godt fokus og utgangspunkt for de valg som nå skal tas.

Vi er nå mest opptatt av fremdriften i planprogrammet, slik at strekningen blir ferdig som planlagt i 2030 (2032). Det er derfor viktig for oss at urealistiske utredninger blir fjernet og at det fokuseres på reisetid og sentrumsnærhet.

Noen kommentarer til det som berører de ulike byene følger nedenfor;

Tønsberg:

Det har vært en del protester i Tønsbergregionen på de to foreslåtte korridorvalg – og det er spesielt Nøtterøykorridoren som møter sterk motstand. Vi mener Jarlsbergkorridoren er tatt ut i et for tidlig tidspunkt i utredningen og ønsker alternativet inn i planprogrammet, uten «jernbanesløyfen» gjennom Tønsberg. Vi mener at målsetningene om fremdrift i planprogrammet ikke forringes ved at dette alternativet tas inn igjen. Skulle Bane NOR ønske å kun gå videre med to alternativer ser vi det som mest naturlig å utrede videre Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren.

I tillegg mener vi at stasjonen skal ligge i nærheten av nåværende plassering. Dette er hensiktsmessig for utviklingen av byen og for at tilgjengeligheten fra andre kollektivtilbud blir best mulig. Det skal være lettvint å bruke tog i kombinasjon med buss.

 Sandefjord:

Det er foreslått utredning av korridorene Torp Vest, Unneberg og Gokstad. Her foreslår vi at Unneberg korridoren IKKE utredes, da den verken ivaretar Torp Sandefjord lufthavn eller en stasjonsplassering i sentrum og derfor ikke er et realistisk valg for Sandefjord, for fremtiden.

Larvik:

Her støtter vi at de to foreslåtte stasjonsplasseringene utredes; Kongegata og Indre Havn. Kongegata-korridoren peker seg ut som den beste løsningen, og vi foreslår at det legges mest vekt på dette alternativet i utredningen.

Når det gjelder trasévalg mener vi det vil være riktig også å utrede alternativ trasé 3A-5 som ikke vil komme i konflikt med viktige næringsinteresser som industriområdet på Hegdal og kjente steinressurser, samtidig som den ivaretar Larvik kommunes ønsker om stasjonsplassering, reisetid og tilknytning til havnespor.

Avslutningsvis vil vi understreke at vi har tiltro til at Bane NOR finner de beste løsninger for utbyggingen av strekningen Tønsberg – Larvik og vi ønsker oss en videre god dialog for planleggingsarbeidet.

På vegne av næringsforeningene i Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Horten og Holmestrand, samt sentrumsorganisasjonen Tønsberg Sentrum.