Strategi

NY STRATEGI FOR TFN
Vår nye strategi til TFN svarer på fire sentrale utfordringer:

1. Hvordan skape økt arbeidsplassutvikling

2. Hvordan skape økt næringsattraktivitet

3. Hvordan skape bedre samarbeid mellom bedriftene

4. Hvordan redusere skepsisen og øke tilliten hos kommunen

Vi møter utfordringene gjennom visjon, forretningsidé, verdigrunnlag og fokusområder.


Tydelige og prioriterte fokusområder

Fokusområdene tydeliggjør og beskriver hva vi mener er viktigst og hvordan TFN skal jobbe for å møte de fire sentrale utfordringene.

Kompetanse

Bedrifter som ikke klarer å tiltrekke, videreutvikle og holde på kompetansen, vil raskt miste konkurransefortrinn. Kompetanse er mer enn fagkompetanse. Det er summen av kunnskap, holdninger, evner og ferdigheter.
 
TFN skal derfor skape gode arenaer for kunnskapsdeling og bygge solide broer mellom næringslivet og det offentlige. Vår samlede kompetanse sier noe om vår evne til å gi gode råd, levere vellykkede prosjekter og å skape næringsattraktivitet i møte med ulike forventninger, situasjoner og faglige utfordringer.
 
Nettverk

Det er medlemmene som har skapt TFN og gjort virksomheten til det den er i dag. Sammen skal vi derfor videreutvikle et godt grunnlag for økt konkurransekraft for hvert enkelt medlem gjennom nettverksarenaer. TFN skal skape et godt faglig, sosialt og lønnsomt nettverk bygget på sterke og gode relasjoner.
 
Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Evnen til å bygge gode relasjoner med hverandre, samarbeidspartnere og viktige støttespillere i det offentlige, er noe av det viktigste vi gjør. Gründerhus, kunnskapsklynger og gode møteplasser er stikkord for hvordan vi skal lykkes.
 
Vi skal være gode på å dele idéer og gode løsninger og skal hjelpe medlemmene med å løse utfordringer gjennom erfaringsdeling og tett dialog.
 
Rammevilkår

Stø kurs, forutsigbarhet og gode rammevilkår er helt avgjørende for å skape et konkurransekraftig og robust næringsliv. Vi skal derfor være en synlig og tydelig pådriver for utvikling av en offensiv næringspolitikk.
 
TFN skal fremme næringslivets interesser og sette agendaen med troverdighet og tyngde i viktige næringspolitiske spørsmål. Vi skal bidra med en tydelig stemme for å nå fram til og få gjennomslag hos premissleverandører og beslutningstakere. Det krever at vi også bidrar til å skape et godt samspill mellom næringslivet, myndigheter og andre samfunnsaktører.
 
Vår fremste målsetting er å skape best mulige rammevilkår for medlemmene i form av at lover, forskrifter og andre pålegg som ligger utenfor den enkelte bedrifts herredømme, skal stimulere til vekst, lønnsomhet og nyetableringer. Det er behov for flere vekstfremmende tiltak, god infrastruktur, samt en tydelig satsing på kunnskap, forskning og innovasjon. Arbeid for utvikling av næringsarealer og næringsbygg, gode transportløsninger, godt omdømme, risikovilje og optimisme vil også være viktig.
 
Dette vil gi trygge arbeidsplasser, flere arbeidsplasser, økt verdiskaping, økt konkurransekraft, økt lønnsomhet, økte skatteinntekter og økt velferd.
 
Vekst

Å være en forsterker for innovasjon og næringsvekst innebærer at TFN både skal bidra til å tiltrekke nye bedrifter og til å legge til rette for å dyrke fram bærekraftige virksomheter og prosjekter som kan utvikles i vår region.
 
Tilgang på kapital og kompetanse, god infrastruktur og evne til innovasjon er viktige drivere for å skape vekst. TFN skal bidra til at koblingen mellom disse driverne gir positiv energi og nye krefter til økt satsing for både gründere og for etablerte virksomheter som vil vokse videre.
 
Kommunikasjon, koordinering og organisering vil være sentrale virkemidler for å stimulere og støtte tiltak og prosesser som næringslivet selv initierer, deltar i og finansierer. Vi skal også bidra med tilgang til egnede lokasjoner, aktuelle høyskoler, fagmiljøer og rådgivende mentorordninger.