vedtekter

Vedtekter

Vedtektene ble satt ved sammenslåingen i 2008, siden den gang har det vært gjort noen små endringer.
Har du som medlem forslag til vedtekstendringer, må dette gjøres innen 1. februar.

Vedtekter for Tønsberg og Færder Næringsforening


Vedtatt på generalforsamling 7. april 2008, med endringer vedtatt på generalforsamlingen 23. mars 2009,19. mars 2019 og 18.september 2023.

 
§ 1 Formål
Tønsberg og Færder Næringsforenings formål er å samle næringslivsinteressene i Tønsberg- og Færder- regionen og å fremme disse interesser overfor kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter, samt å drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet om næringslivsspørsmål i Tønsberg- og Færder- regionen overfor offentlige organer, andre foreninger/institusjoner og overfor allmennheten.
 
Foreningen skal:
•    Være en næringspolitisk aktør
•    Være pådriver i næringspolitiske saker
•    Skape og gjennomføre attraktive arrangementer og møtearenaer for medlemmene.
•    Være et felles talerør og kommunikasjonsorgan for å bedre de offentlige rammevilkår for næringslivet
•    Styrke Tønsberg- og Færder- regionen som etableringssted
•    Være støttespiller for eksisterende næringsliv og gründerbedrifter
 
Foreningens styre kan beslutte å ta opp saker som ikke direkte faller inn under foreningens formål slik dette er definert ovenfor, men som etter styrets vurdering er av betydning for foreningens medlemmer. Foreningen skal være partipolitisk nøytral.

§ 2 Foreningens lokalisering
Tønsberg og Færder Næringsforening skal være lokalisert i Tønsberg eller Færder eller kommune.

§ 3 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas:
•    Alle bedrifter som bedriver næringsvirksomhet innenfor alle bransjer
•    Varehus og butikksentra med kollektivt medlemskap for tilknyttede virksomheter
•    Personer som er tilknyttet næringslivet og andre som kan tilføre foreningen impulser. Personlig medlemskap tilstås etter styrets skjønn.
•    Assosiert medlemskap kan gis offentlige institusjoner og forvaltningsbedrifter som ikke innfrir medlemskap etter pkt 1 over. Assosierte medlemmer har rettigheter og plikter tilsvarende vanlige medlemmer, dog har slike medlemmer ikke stemmerett på generalforsamlinger.
Medlemmet utpeker hvem som skal representere i foreningen, herunder å avgi stemme ved personlig fremmøte på generalforsamlingen.
 
Æresmedlemmer i foreningen oppnevnes av generalforsamlingen etter forslag fra foreningens styre.
 
 
§ 4 Kontingent og serviceavgift 
Kontingent og serviceavgift fastsettes av generalforsamlingen forskuddsvis for et år om gangen etter forslag fra foreningens styre.
Kontingenten skal være lik for alle.
Serviceavgiften skal i utgangspunktet graderes etter medlemmenes omsetning. I den grad omsetning ikke er relevant å bruke, fastsettes egen serviceavgift ut fra type bedrift/bransje. Kan f.eks være for gårdeiere, varehus og butikksentra. Det fastsettes også egne nivåer for personlige medlemmer og assosierte medlemmer. Se §3 for ulike typer medlemskap.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent eller serviceavgift innen regnskapsårets utgang, strykes som medlem.

§ 5 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, som alle velges av generalforsamlingen. Leder og nestleder velges blant disse av generalforsamlingen.
Styrets sammensetning skal så langt det er mulig være slik at flest mulig næringsområder er representert. Assosierte medlemmer eller representanter for slike medlemmer er ikke valgbare.
Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år, men vervene som styrets leder, nestleder og varamedlemmer gjelder for ett år. Gjenvalg kan finne sted. Total, sammenhengende funksjonstid i styret skal dog ikke overstige 6 år.
Personer som når en alder av 70 år i funksjonstiden kan ikke gjenvelges.

§ 6 Styrets virksomhet
Det skal minimum holdes 6 styremøter pr. år. Styret holder ellers møter så ofte styrets leder finner det nødvendig, eller når minst 2 av styrets medlemmer eller foreningens revisor krever det og samtidig oppgir grunnen til at styremøte kreves.
Styrets møter ledes av styrets leder, eller i styreleders eventuelle fravær, av styrets nestleder. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene, inklusive styreleder eller nestleder, være til stede. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal det forslag anses vedtatt som møteleder stemmer for.
Styret har besluttende og bevilgende myndighet for foreningen så langt ikke denne myndighet er begrenset eller tillagt andre organer i disse vedtekter.
Styret ansetter og avsetter daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår. Styret skal vedta instruks for daglig leders arbeid og sørge for tilfredsstillende kontroll av virksomheten.
Styret besørger at en protokoll føres fra styremøter og generalforsamlinger.

§ 7 Rådgivende utvalg, komitèer og resursgrupper
Styret kan opprette ressursgrupper, komitèer eller utvalg innenfor avgrensede fag-, bransje-, og/eller saksområder. Slike utvalg kan være av permanent karakter, eller være opprettet for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver eller formål. Styret utpeker utvalgets leder.
Ressursgrupper, komitèer og utvalg har rådgivende oppgaver i forhold til styret og tjener som høringsorganer for styret.

§ 8 Revisjon
Foreningens regnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Revisor velges av generalforsamlingen.

§ 9 Valgkomité
Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg. Dog skal styret fremme forslag til medlemmer av valgkomiteen.
Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år. Minst ett av komitémedlemmene skal være på valg hvert år. Gjenvalg utover én gang tillates ikke. Ved sammensetning av valgkomiteen skal det tilstrebes best mulig bransjebredde. Valgkomitèen skal avgi sin innstilling senest 4 uker før generalforsamlingen.
Valgkomiteen skal sørge for å foreslå kandidater som bestemt i § 5 og som for øvrig gir en best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningens styrende og utøvende organer.

§ 10 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel.
Stemmerett på generalforsamlingen har kun fremmøtte medlemmer. Medlemmer kan møte på generalforsamlingen med fullmektig som må ha skriftlig fullmakt og selv være medlem eller tilknyttet en medlemsbedrift.
Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned.
 
Den ordinære generalforsamling skal åpnes av styrets leder og skal behandle:
1.    Registrering av fremmøtte medlemmer med angivelse av stemmetall
2.    Valg av møteleder
3.    Godkjennelse av innkallingen
4.    Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
5.    Styrets årsberetning
6.    Fastsettelse av revidert årsregnskap.
7.    Fastsettelse av neste års kontingent og serviceavgift.
8.    Valg av styre, herunder valg av styrets leder og nestleder blant dem som velges
9.    Valg av revisor
10.  Valg av valgkomité
11.  Saker som styret eller ett foreningsmedlem ønsker forelagt generalforsamlingen og som er innmeldt til styret innen 1. februar hvert år.
12.  Generalforsamlingen skal også behandle følgende saker som er fastsatt i vedtektene for Stiftelsen Tønsberg Næringsforening Hjelpe- og Gavefond (stiftelsens vedtekter §4 og 5).
•    Stiftelsens årsberetning og revidert regnskap med revisjonsberetning fremlegges til orientering.
•    Valg av styre i stiftelsen i henhold til stiftelsens vedtekter §4.
•    Valg av valgkomitè i stiftelsen. Denne kan ha samme medlemmer som i Næringsforeningen med tillegg av at det skal velges inn ett styremedlem fra Tønsberg og Færder Næringsforening.
 
Ved stemmelikhet på generalforsamlingen, anses det vedtak fattet som møtelederen stemmer for. Dersom det kreves av styret eller en av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer, skal det foretas skriftlig valg.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når det kreves av styret, eventuelt av revisor eller minst 10 % av foreningens stemmeberettigede medlemmer og det samtidig oppgis hvilket tema som ønskes behandlet.
 
Ekstraordinær generalforsamling innkalles som bestemt for ordinær generalforsamling. Åpning, ledelse og protokollunderskrift følger reglene for ordinær generalforsamling så langt de passer.
 
§ 12 Utmeldelse – eksklusjon
Enhver utmeldelse må være skriftlig og får virkning fra 31. desember i det år utmeldelsen er mottatt av foreningen.
Eventuelt krav om utelukkelse av noe medlem av foreningen må fremmes ved skriftlig, begrunnet henvendelse til styret. Styret forelegger eksklusjonskravet for det medlem som kreves ekskludert med 14 dagers frist til uttalelse. Finner styret eksklusjonskravet begrunnet, kan styret ekskludere medlemmet.
Eksklusjonsvedtaket kan av det ekskluderte medlem innankes for den ordinære generalforsamlingen, som tar stilling til eksklusjonsvedtaket med alminnelig flertall. Fristen for å fremme anken til den ordinære generalforsamling er 3 uker fra det tidspunkt melding om eksklusjonsvedtak er avsendt av foreningens styre.
Dersom styret av eget tiltak tar opp krav om eksklusjon, skal medlemmet gis uttalefrist som ovenfor. Ankebehandlingen skal følge reglene i avsnittet ovenfor.
 
§ 13 Endring av vedtektene
Forslag til forandring av disse vedtektene kan fremsettes av styret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Foreningens medlemmer kan fremsette forslag til forandring av vedtektene når dette skjer ved skriftlig forslag til styret innen 1. februar. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig med innkallingen til generalforsamlingen.
Gyldig vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de stemmer som avgis på generalforsamlingen. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.
 
§ 14 Forslag om oppløsning
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller av minst 3 % av foreningens stemmeberettigede medlemmer. Forslag skal være skriftlig og begrunnet. Det skal sendes foreningens medlemmer minst én måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles.
Endelig vedtak treffes på etterfølgende ekstraordinær generalforsamling som innkalles med én måneds varsel. For at gyldig oppløsningsvedtak skal anses fattet, kreves minst ¾ flertall av de avgitte stemmer i hver av de 2 generalforsamlingene.
Forslag om å inngå sammenslutning med annen næringsorganisasjon med et tilsvarende formål, skal behandles på samme måte som oppløsningsforslag og med samme krav til flertall.
Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, slik at overtagelsen ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved enstemmig beslutning i foreningens styre.